Mumbai, India Wednesday, November 14, 2018
 

Vikram Samvat : 2075/ Mahavir Samvat : 2545

Month

Tithi

Sun Rashi

Moon Rashi

Sun Nakshatra

Moon Nakshatra

Karan

Yog

Kartika

Sud 7 Saptami
(upto 07:06)

Tula
(upto 16-11-2018 18:31)

Makar
(upto 22:18)

Vishakha
(upto 20-11-2018 01:51)

Shravana
(upto 08:45)

Vanija
(upto 07:06)

Vridhi
(upto 17:38)

City

Ahmedabad

Mumbai

Rajkot Bhavnagar London New Jersey  Moon Phase
Sunrise 06:53 06:46 06:59 06:53 08:18 06:43
Sunset 17:56 18:02 18:04 17:59 17:11 16:41
Moonrise
(today)
13:03 12:56 13:09 13:02 14:29 13:04
Moonset
(next day)
00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 23:40
 

Divas Chogadiya

06:46 Subh 08:10
08:10 Rog 09:35
09:35 Udveg 10:59
10:59 Chal 12:24
12:24 Labh 13:48
13:48 Amrut 15:13
15:13 Kaal 16:37
16:37 Subh 18:02

Raat Chogadiya

18:02 Amrut 19:37
19:37 Chal 21:13
21:13 Rog 22:48
22:48 Kaal 00:24
00:24 Labh 02:00
02:00 Udveg 03:35
03:35 Subh 05:11
05:11 Amrut 06:47
 

Year : 1388       Mah : Tir       Roj : Hormazd(1)
 

Year : 1440       Month : Rabi'ul Awwal       Day : 6