Mumbai, India Wednesday, November 22, 2017
 

Vikram Samvat : 2074/ Mahavir Samvat : 2544

Month

Tithi

Sun Rashi

Moon Rashi

Sun Nakshatra

Moon Nakshatra

Karan

Yog

Margashirsha

Shukla Paksha Chaturthi
(upto 2017-11-23 02:57)

Vrischik
(upto 16-12-2017 03:01)

Dhan
(upto 23-11-2017 13:47)

Anuradha
(upto 02-12-2017 23:59)

P.Shadya
(upto 23-11-2017 07:00)

Vanija
(upto 13:35)

Soola
(upto 23-11-2017 00:24)

City

Ahmedabad

Mumbai

Rajkot Bhavnagar London New Jersey  Moon Phase
Sunrise 06:58 06:51 07:04 06:57 08:30 07:51
Sunset 17:54 18:02 18:02 17:58 17:02 17:37
Moonrise
(today)
09:55 09:47 10:01 09:55 11:41 11:09
Moonset
(next day)
21:05 21:12 21:13 21:08 20:20 21:06

Ravi Yog Full Day
 

Year : 1387       Mah : Tir       Roj : Dae-Pa-Adar(8)
 

Year : 1439       Month : Rabi'ul Awwal       Day : 3