Mumbai, India Saturday, July 21, 2018
 

Vikram Samvat : 2074/ Mahavir Samvat : 2544

Month

Tithi

Sun Rashi

Moon Rashi

Sun Nakshatra

Moon Nakshatra

Karan

Yog

Ashadha

Sud 10 Dasami
(upto 14:50)

Karka
(upto 17-08-2018 06:49)

Vrischik
(upto 24-07-2018 15:29)

Pushya
(upto 03-08-2018 09:13)

Vishakha
(upto 10:45)

Gara
(upto 14:50)

Subha
(upto 07:15)

City

Ahmedabad

Mumbai

Rajkot Bhavnagar London New Jersey  Moon Phase
Sunrise 06:06 06:14 06:14 06:10 05:10 04:47
Sunset 19:27 19:19 19:32 19:26 21:03 19:21
Moonrise
(today)
15:01 14:55 15:07 15:01 16:31 15:10
Moonset
(next day)
01:45 01:50 01:53 01:48 01:22 00:52

Ravi Yog Till 10:45, From 10:45
 

Divas Chogadiya

06:14 Udveg 07:52 Chal 09:30 Labh 11:08 Amrut 12:46 Kaal 14:24 Subh 16:02 Rog 17:40 Udveg

Raat Chogadiya

19:19 Subh 20:40
20:40 Amrut 22:02
22:02 Chal 23:24
23:24 Rog 00:46
00:46 Kaal 02:08
02:08 Labh 03:30
03:30 Udveg 04:52
04:52 Subh 06:14
 

Year : 1387       Mah : Aspandard       Roj : Avan(10)
 

Year : 1439       Month : Dhul Qa'ada       Day : 8