Mumbai, India Saturday, August 18, 2018
 

Vikram Samvat : 2074/ Mahavir Samvat : 2544

Month

Tithi

Sun Rashi

Moon Rashi

Sun Nakshatra

Moon Nakshatra

Karan

Yog

Shravana

Sud 9 Navami
(upto 2018-08-20 03:17)

Simh
(upto 17-09-2018 06:46)

Vrischik
(upto 20-08-2018 21:42)

Magha
(upto 31-08-2018 02:52)

Anuradha
(upto 19:14)

Balava
(upto 14:29)

Indra
(upto 14:49)

City

Ahmedabad

Mumbai

Rajkot Bhavnagar London New Jersey  Moon Phase
Sunrise 06:18 06:22 06:25 06:20 05:52 05:13
Sunset 19:09 19:05 19:16 19:10 20:15 18:49
Moonrise
(today)
13:48 13:42 13:54 13:48 15:26 14:01
Moonset
(next day)
00:23 00:29 00:31 00:27 00:00 00:00

Ravi Yog From 19:14 ,
 

Divas Chogadiya

06:22 Udveg 07:57 Chal 09:32 Labh 11:08 Amrut 12:43 Kaal 14:18 Subh 15:54 Rog 17:29 Udveg

Raat Chogadiya

19:05 Subh 20:29
20:29 Amrut 21:54
21:54 Chal 23:19
23:19 Rog 00:44
00:44 Kaal 02:08
02:08 Labh 03:33
03:33 Udveg 04:58
04:58 Subh 06:23
 

Year : 1388       Mah : Farvardin       Roj : Ardibehesht(3)
 

Year : 1439       Month : Dhul Hijja       Day : 7