Mumbai, India Saturday, September 22, 2018
 

Vikram Samvat : 2074/ Mahavir Samvat : 2544

Month

Tithi

Sun Rashi

Moon Rashi

Sun Nakshatra

Moon Nakshatra

Karan

Yog

Bhadrapad

Sud 14 Chaturdashi
(upto 2018-09-24 07:20)

Kanya
(upto 17-10-2018 18:44)

Kumbha
(upto 24-09-2018 17:16)

U.Phalguni
(upto 27-09-2018 12:14)

Shatbisha
(upto 21:50)

Gara
(upto 18:36)

Soola
(upto 24-09-2018 04:12)

City

Ahmedabad

Mumbai

Rajkot Bhavnagar London New Jersey  Moon Phase
Sunrise 06:29 06:29 06:36 06:30 06:48 05:46
Sunset 18:35 18:35 18:42 18:37 18:57 17:53
Moonrise
(today)
17:47 17:43 17:54 17:48 18:46 17:34
Moonset
(next day)
04:44 04:49 04:52 04:47 04:35 04:05

Ravi Yog Till 21:50
 

Divas Chogadiya

06:29 Udveg 07:59 Chal 09:30 Labh 11:01 Amrut 12:32 Kaal 14:02 Subh 15:33 Rog 17:04 Udveg

Raat Chogadiya

18:35 Subh 20:04
20:04 Amrut 21:33
21:33 Chal 23:02
23:02 Rog 00:32
00:32 Kaal 02:01
02:01 Labh 03:30
03:30 Udveg 04:59
04:59 Subh 06:29
 

Year : 1388       Mah : Ardibehesht       Roj : Dae-Pa-Adar(8)
 

Year : 1440       Month : Muharram       Day : 12