Mumbai, India Thursday, May 24, 2018
 

Vikram Samvat : 2074/ Mahavir Samvat : 2544

Month

Tithi

Sun Rashi

Moon Rashi

Sun Nakshatra

Moon Nakshatra

Karan

Yog

Jyeshtha I

Sud 10 Dasami
(upto 18:20)

Vrishabh
(upto 15-06-2018 11:35)

Kanya
(upto 26-05-2018 08:15)

Krittika
(upto 25-05-2018 14:19)

U.Phalguni
(upto 19:46)

Taitila
(upto 06:44)

Vajra
(upto 21:00)

City

Ahmedabad

Mumbai

Rajkot Bhavnagar London New Jersey  Moon Phase
Sunrise 05:56 06:04 06:04 06:00 04:57 04:35
Sunset 19:18 19:10 19:24 19:17 20:58 19:15
Moonrise
(today)
14:38 14:39 14:46 14:40 15:03 14:17
Moonset
(next day)
02:28 02:26 02:35 02:30 03:13 02:08

Ravi Yog Till 19:46
 

Divas Chogadiya

06:04 Subh 07:42
07:42 Rog 09:20
09:20 Udveg 10:58
10:58 Chal 12:37
12:37 Labh 14:15
14:15 Amrut 15:53
15:53 Kaal 17:31
17:31 Subh 19:10

Raat Chogadiya

19:10 Amrut 20:31
20:31 Chal 21:53
21:53 Rog 23:15
23:15 Kaal 00:37
00:37 Labh 01:58
01:58 Udveg 03:20
03:20 Subh 04:42
04:42 Amrut 06:04
 

Year : 1387       Mah : Dae       Roj : Khorshed(11)
 

Year : 1439       Month : Ramadan       Day : 8