Mumbai, India Tuesday, February 20, 2018
 

Vikram Samvat : 2074/ Mahavir Samvat : 2544

Month

Tithi

Sun Rashi

Moon Rashi

Sun Nakshatra

Moon Nakshatra

Karan

Yog

Phalguna

Sud 5 Panchami
(upto 2018-02-21 04:48)

Kumbha
(upto 14-03-2018 23:42)

Meen
(upto 14:03)

Shatbisha
(upto 04-03-2018 23:35)

Revati
(upto 14:03)

Bava
(upto 17:06)

Subha
(upto 12:34)

City

Ahmedabad

Mumbai

Rajkot Bhavnagar London New Jersey  Moon Phase
Sunrise 07:09 07:05 07:15 07:10 08:05 06:44
Sunset 18:39 18:42 18:46 18:41 18:24 17:40
Moonrise
(today)
10:02 10:03 10:09 10:04 10:13 09:26
Moonset
(next day)
22:42 22:40 22:49 22:43 23:40 22:37

Ravi Yog Till 14:03 , Kumar Yog From 14:03 , Amrit Sidhhi Yog From 14:03
 

Divas Chogadiya

07:05 Rog 08:32
08:32 Udveg 09:59
09:59 Chal 11:26
11:26 Labh 12:53
12:53 Amrut 14:20
14:20 Kaal 15:47
15:47 Subh 17:14
17:14 Rog 18:42

Raat Chogadiya

18:42 Kaal 20:14
20:14 Labh 21:47
21:47 Udveg 23:20
23:20 Subh 00:53
00:53 Amrut 02:26
02:26 Chal 03:59
03:59 Rog 05:32
05:32 Kaal 07:05
 

Year : 1387       Mah : Meher       Roj : Dae-Pa-Adar(8)
 

Year : 1439       Month : Jumadal Akhira       Day : 2