Mumbai, India Saturday, January 20, 2018
 

Vikram Samvat : 2074/ Mahavir Samvat : 2544

Month

Tithi

Sun Rashi

Moon Rashi

Sun Nakshatra

Moon Nakshatra

Karan

Yog

Maha

Sud 3 Tritiya
(upto 14:13)

Makar
(upto 13-02-2018 02:49)

Kumbha
(upto 22-01-2018 00:46)

U.Shadya
(upto 24-01-2018 09:31)

Shatbisha
(upto 21-01-2018 05:32)

Gara
(upto 14:13)

Vyatipata
(upto 11:18)

City

Ahmedabad

Mumbai

Rajkot Bhavnagar London New Jersey  Moon Phase
Sunrise 07:23 07:16 07:29 07:23 08:55 07:15
Sunset 18:19 18:26 18:27 18:23 17:29 17:02
Moonrise
(today)
09:28 09:24 09:35 09:29 10:35 09:20
Moonset
(next day)
21:11 21:15 21:19 21:14 21:09 20:35

Ravi Yog Till 29:32 , Sthir Yog 14:13 To 29:32
 

Divas Chogadiya

07:16 Kaal 08:39
08:39 Subh 10:03
10:03 Rog 11:27
11:27 Udveg 12:51
12:51 Chal 14:14
14:14 Labh 15:38
15:38 Amrut 17:02
17:02 Kaal 18:26

Raat Chogadiya

18:26 Labh 20:02
20:02 Udveg 21:38
21:38 Subh 23:14
23:14 Amrut 00:51
00:51 Chal 02:27
02:27 Rog 04:03
04:03 Kaal 05:39
05:39 Labh 07:16
 

Year : 1387       Mah : Shehrevar       Roj : Amardad(7)
 

Year : 1439       Month : Jumadal Ula       Day : 2