Mumbai, India Thursday, April 19, 2018
 

Vikram Samvat : 2074/ Mahavir Samvat : 2544

Month

Tithi

Sun Rashi

Moon Rashi

Sun Nakshatra

Moon Nakshatra

Karan

Yog

Vaishakha

Sud 5 Panchami
(upto 20:48)

Mesh
(upto 15-05-2018 05:02)

Vrishabh
(upto 10:03)

Aswini
(upto 27-04-2018 23:58)

Mrigsira
(upto 21:15)

Bava
(upto 09:58)

Sobhana
(upto 11:10)

City

Ahmedabad

Mumbai

Rajkot Bhavnagar London New Jersey  Moon Phase
Sunrise 06:15 06:20 06:23 06:18 05:55 05:13
Sunset 19:03 18:58 19:09 19:03 20:05 18:41
Moonrise
(today)
09:48 09:55 09:56 09:51 09:04 08:51
Moonset
(next day)
23:30 23:22 23:35 23:29 00:13 23:50

Ravi Yog From 21:15
 

Divas Chogadiya

06:20 Chal 07:54
07:54 Labh 09:29
09:29 Amrut 11:04
11:04 Kaal 12:39
12:39 Subh 14:13
14:13 Rog 15:48
15:48 Udveg 17:23
17:23 Chal 18:58

Raat Chogadiya

18:58 Rog 20:23
20:23 Kaal 21:48
21:48 Labh 23:13
23:13 Udveg 00:38
00:38 Subh 02:03
02:03 Amrut 03:28
03:28 Chal 04:53
04:53 Rog 06:19
 

Year : 1387       Mah : Adar       Roj : Amardad(7)
 

Year : 1439       Month : Sha'ban       Day : 3